Aula szkolna SP 35 w SzczecinieDziałając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

spozywczeSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie informuje, że ogłoszenie wyboru oferenta na poniższe grupy towarowe w roku 2016 nastąpiło 31.08.2016 o godzinie 9:00. Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

Nasz znak: SP35/MŻ-2/2016

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty

Na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 45/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08.02.2016r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin  
zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą: "Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.”

1. Zakres prac do wykonania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na doposażeniu istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.
Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty:
2.    Wykonawca zobowiązany jest do:
1)    Wykonać/w zlecenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
2)    Przygotowania projektu zagospodarowania terenu,
3)    dostarczenia odpowiednich certyfikatów i atestów, wymaganych przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie na montowane urządzenia najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót
4)    zaleca się aby Wykonawca zgromadził wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do wykonania zamówienia wraz z dokonaniem wizji lokalnej w terenie i zapoznaniem się ze stanem istniejącym na własny koszt i ryzyko.

3.    Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia placu zabaw stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty
4.    Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty
5.    Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
a)    Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
b)    Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do użytkowania i umożliwienia prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego: "Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie.”
c)    Cena ofertowa musi zawierać również:
a.    koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (doprowadzenie wody. energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon, dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót posprzątaniem i uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, w standardzie umożliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do użytkowania, tj. bez konieczności angażowania obsługi szkoły oraz naprawy istniejących nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,
b.    koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż terenu budowy,
c.    koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem ( wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja ),
d.    podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów,
e.    pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.
d)    Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
e)    Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
9. Wymagane dokumenty
1)    Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
1)    zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2)    oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3)    wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Termin związania ofertą wynosi 80 dni kalendarzowych liczonych od dnia otwarcia ofert wskazanego w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
12.    Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 11.08.2016r roku do godz.12:00
13 Sposób złożenia oferty (do wyboru):
1)    w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły
2)    przesłanie do Zamawiającego faksem pod nr 91 44 22 465
3)    przesłanie do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2016r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali narad
15.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
1)    jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2)    sposób przyznania punktów w kryterium cena:

        najniższa oferowana cena
        ----------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%
            cena oferty ocenianej
3)    zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą – ofertę, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym piśmie. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.  Osobą  uprawnioną do  bezpośredniego  kontaktowania się z wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Marek Żukowski telefon 604 520 640 poczta elektroniczna:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  fax 91 44 22 465
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
                                                                                                      
   Z poważaniem         
Załączniki:

Otrzymują:
1)    adresat
2)    a/a

spozywczeSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na artykuły żywnościowe z grup:

remont lazienekAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Szczecin: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świętoborzyców nr 40 w Szczecinie, etap 2 - pomieszczenia sanitarne w budynku C nr 6, 7, 8 na parterze i nr 22 na I piętrze
Numer ogłoszenia: 135607 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

Nr sprawy: SP35/16
Dotyczy: Informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ulicy Świętoborzyców nr 40 w Szczecinie, etap 2 - pomieszczenia sanitarne w budynku C nr 6, 7, 8 na parterze i nr 22 na I piętrze"


Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.


Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną (370.000,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (271.615,29 zł), w związku z czym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

sala gimnastycznaW zwiazku z dużą ilością zapytań w sprawie wynajmu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie w okreskie wakacyjnym, Dyrekcja szkoły postanowiła przedłużyć termin na składanie ofert na wynajem sali gimnastycznej w wakacjach.

Wszystkie oferty, zgodnie z zapytaniem z dnia 27 czerwca 2016r. - adres:  http://sp35.szczecin.pl/przetargi/307-zapytanie-przetargowe-na-wynajem-sali-gimnastycznej-w-okresie-wakacyjnym, prosimy składać do dnia 6 lipca 2016r. w sposób podany w zapytaniu.